GYNEKOLOGIE - BRNO > Služby > PROGRAM VČASNÉHO ZÁCHYTU NÁDORŮ PRSU - mamografii doporučuje gynekolog nebo (...)

PROGRAM VČASNÉHO ZÁCHYTU NÁDORŮ PRSU – MAMOGRAFICKÝ SCREENING

VYŠETŘENÍ PRSŮ A MAMOGRAFIE

MASTODYNIE- bolestivost a napětí v prsou
Premenstruační syndrom a Bolestivá menstruace
Samovyšetření prsu

MAMOGRAFICKÝ SCREENING

- kontrolní vyšetření prsou je součástí každé preventivní gynekologické prohlídky -

k odbornému senologickému a mamografickému vyšetření odesílá gynekolog pacientku minimálně ve dvouletých intervalech:

Níže uvedený článek je převzat z publikace Včasný záchyt a management onemocnění prsu - viz originál
5.1. LEGISLATIVA stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek:
Vyhláška 372 MZ ze dne 31. 7. 2002, kterou se mění vyhláška MZ č. 56/1997 Sb, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění vyhlášky 183/2000 Sb.

 • Screeningem nádorů prsu se rozumí organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádorů prsu prováděním preventivních vyšetření prsů u populace žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění prsu.
 • Záměrem screeningu je zaručit ženám v České republice kvalifikovaná preventivní (screeningová) vyšetření prsu na pracovištích naplňujících kritéria moderní specializované a integrované mamární diagnostiky.
 • Cílem screeningu je zvýšení časnosti záchytu zhoubných nádorů prsů a přednádorových stavů a zvýšení podílu časných stadií rakoviny prsu na úkor stadií pokročilých, což povede ke snížení úmrtnosti na toto onemocnění. Dalšími cíli jsou redukce ablačních operací, dosažení vyššího podílu operací prsů zachovávajících, širší uplatnění cílených operací na lymfatických uzlinách umožňujících lymfatickou drenáž horní končetiny, redukce aplikací a intenzity cytotoxické chemoterapie.
 • Screening nádorů prsu se provádí v souvislosti s ostatními komplexními preventivními prohlídkami žen.
  5.2. PRINCIPY:
 • Sreeningový program pro včasný záchyt nádorů prsu je určen: bezpříznakovým ženám od 45 do 69 let.
  (dg. Z. 12.3 )
 • Provádí se ve 2letých intervalech a je hrazen ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.
 • Ve věku od 40 do 45 let a nad 69 let a/nebo v jednoročních intervalech mezi screeningovými mamografiemi si žena, která chce být vyšetřena „navíc“, hradí screeningové vyšetření sama.
 • Ve věku pod 40 let si preventivní vyšetření prsů žena také hradí sama a mělo by jí být provedeno pouze preventivní ultrazvukové vyšetření prsů, nikoliv mamografie.
 • Ke screeningovému vyšetření odesílá praktický lékař, pokud zjistí, že žena na tomto vyšetření v posledních 2 letech nebyla.
 • Screeningové mamografické vyšetření pro odesílajícího lékaře není zahrnuto do regulované indukované péče.
 • Ženě lékař a/nebo sestra vysvětlí důvod vyšetření, časovou náročnost a průběh vyšetření.
 • Na žádanku se uvede diagnóza číslem Z. 12.3 (další použitelné diagnózy pro screeningovou mamografii viz také www.mamo.cz) a slovy „Screeningová mamografie na screeningovém pracovišti“.
 • Žena je odeslána na akreditované screeningové pracoviště. Přehled akreditovaných pracovišť je na webových stránkách České radiologické společnosti ČLS JEP www.crs.cz nebo www.mamo.cz a aktualizován ve zdravotnickém tisku.
 • Akreditace a reakreditace pracovištím přiděluje Komise pro včasný záchyt nádorů prsu na základě kontroly, že jsou splněna náročná personální, technická a auditová kritéria. Přehled kritérií je též na webových stránkách České radiologické společnosti ČLS JEP www.crs.cz.
 • Spolupracující zařízení:

Akreditované mamografické pracoviště Femma s. r. o. Brno

vytisknoutzpět